Shi'ah Groups - by Mansoor Hallaj

Research on approach and understanding of Islamic History, Sunna and Hadith.
Post Reply
Dr. Shabbir
Posts: 1950
Joined: Sun Dec 24, 2006 12:46 pm
Contact:

Shi'ah Groups - by Mansoor Hallaj

Post by Dr. Shabbir »

SHIA GROUPS:

1 - ZAIDIYA,

2 - ISMAILIYA,

3 - KARAMATES,

4 - LAANIYA,

5 - MUTRABISA,

6 - RAJIYA,

7 - MUTANASIKHA,

8 - ABBASSIYA,

9- NAWUDUSIYA,

10 - ALWIYA IMAMIYA,

11 - SABAAIYA ,

12 - MUFZILYA,

13 - SAIRIGHIYA,

14 - BAIZIGHIYA,

15 - KAMILIYA,

16 - MUGHIRIYA,

17 - JINAHIYA,

18 - BIYANYIA,

19 - MANSOORIYA,

20 - GHAMAMIYA,

21- UMUVIYA,

22 - TAFWEEZIYA,

23 - KHITABIYA,

24 - MUAMMARIYA,

25 - GHARABIYA,

26- ZABAIYA,

27 - ZIMMIYA,

28 - ASNINIYA,

29 - KHAMSIYA,

30 - NASEERIYA,

31 - ISHAQIYA,

32 - GHALBANIYA,

33 - ZARAMIYA,

34 - MUQNAIYA,

35 - KAISANIYA,

36 - BATINIYA.
Wassalam,
SA
Post Reply